IE11 is no longer supported
We do not support Internet Explorer 11 and below. Please use a different web browser.
Roberts Space Industries ®

Rogue Star / ROGUESTAR

  • Organization
  • Regular
  • Role play
  • Social
    Social
  • Resources
    Resources

Welkom op de Rogue Star Org page

>>>>>>>DISCORD<<<<<<<<

>>>>>>>GUILDED<<<<<<<<

Wij accepteren op het moment alleen Nederlandstalige members. / We currently only accept Dutch speaking members.History

Wat is een Rogue Star?

In wetenschap zijn we bekend met enkele sterren die we kunnen omschrijven als “rogues”. Een “rogue” of schurk is van nature iemand of iets die tegen staande verwachtingen ingaan maar daarbij schade kunnen veroorzaken in het process.
Wat niet wil zeggen dat ze uit zijn op het veroorzaken van schade. Net zo nemen we sterren waar die zwerven door onze melkweg op een koers die hen wegvoert van onze werelden naar het uitgestrekte intergalaktische medium. Maar tijdens hun tocht onder ons kunnen het echte katalysators zijn.
Ze duiken door gebieden waar slapende nevels beginnen te roeren en nieuwe stervormingsprocessen ontstaan. Stralend en snellend door de interstellaire ruimtes creëren ze lichtjaar lange uitspansels van nagloeiende geioniseerde materiewolken. Tegelijkertijd ontmoeten andere sterren hun nakende ondergang wanneer zulk een rogue ster hen passeert. Zulke sterren zijn dan benaamd als cataclysmes, als wereld vernietigers.

Velen hebben getracht Rogue Stars te definiëren als catastrofes of als katalysators, maar de waarheid is, net als alles in het leven, veel gecompliceerder. Hoe het ook weze, deze rogues hebben een interessant pad, te meer omdat de ontdekking van waar dat pad heen kan leiden deel is van ontdekken wat een rogue maakt.
Al wil dat niet zeggen dat zulk een levenspad betekent dat je altijd op weg bent naar iets. Sommige sterren hun rogue-achtig natuur is net bepaald door onverwacht gedrag tijdens hun levensspanne.
Brandend met meer energie dan geanticipeerd kan worden op huidige fysica, het oppeuzelen van hun binaire partner waar dat niet mogelijk zou moeten zijn, of plots dimmen in grootsheid zonder duidelijke reden.
All deze zaken hebben enkel één ding echt in gemeen.
Het summum van onverwachtheid, zonder acht voor de consequenties van hun pad. Niemand kan waarlijk de impact van een rogue voorspellen.

Al deze redenen kunnen de oorzaak zijn waarom men twijfels voelt wanneer geconfronteerd word met een rogue element.
Want wie wil nu in het pad staan van een rijzende ster?

Wat is Rogue Star?

Niet veel is geweten over wie of wat de originele Rogue Star waren. Al dat overblijft zijn eeuwenoude artefacten van een era van ruimtevaart lang geleden.
En hoewel sterren cartografie verschillende van die hypersnelle sterren kan identificeren die door deze sector van de melkweg zijn gepasseerd in de laatste millenia, is er geen enkele concrete aanwijzing dat organisaties of beschavingen daar zijn gaan coloniseren of zelf gedijden daar.
Het verhaal van Rogue star word pas hervat wanneer een groepje van verkenners en pioniers op een oud neergestort ruimtewrak in het Stanton-systeem. https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/13141-Galactic-Guide-Stanton-System Binnenin de eroderende resten van het schip groeven ze hun weg naar wat overbleef van de computer kernen. Ondanks de vergevorderde aftakeling vond men, tegen alle verwachtingen in, toch nog enkele flarden informatie. Voornamelijk stukjes van interne navigatie bestanden en restanten van systeem commandos. Omdat er voor de rest niets overbleef van het wrak dat tot een identificatie kon leiden van welke makelij of origine van de zanderige wrakresten waren besloten de verkenners terug de sterren te kiezen op zoek naar het verleden van het mysterieuze sterrenschip.

De zoektocht duurde een lange tijd, onderweg meer artefacten en stukjes van de puzzel verzamelend. Doch werd er geen doorslaggevend bewijs gevonden over wie of wat dit schip daar had laten neerstorten. Hun zoektocht begon hen echter naar plaatsen te leiden waar ze niet mochten komen. Sinds de UEE de diplomatische banden had gerepareerd met de Xi’an en de Tevarin bevolkingen zijn er ook bepaalde akkoorden geplaatst geweest. Dit verhinderde de zoektocht naar aanwijzingen omdat de verzamelde navigatiebestanden hen richtte naar zulke verboden gebieden. Het is hier dat ze niet langer gewoon verkenners waren maar iets anders werden.
Ze kozen om niet op te geven. Volgens hen was dit niet gewoon het zoveelste verloren kolonieschip zoals de Artemis https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/12680-2232-The-First-Push. In weerstand van de wet, onder het mom van freelancers, zetten ze door op hun tocht.

Na lange reizen naar randsytemen en afgelegen eenzame sterretjes kwamen ze uiteindelijk aan op een kleine en onopvallende maan van een systeem van weinig waarde. Geen grondstoffen om van te spreken noch een goede jumppoint verbinding. Het was dus geen wonder dat geen van de rassen dit systeem enige extra aandacht had gegeven en zo de ruines op de maan van een kleine dwergplaneet hadden gemist. Na een moeilijke excavatie verkregen ze toegang tot wat leek op een afgelegen soortement buitenpost. Enige tijd later werd duidelijk dat er niets meer te redden viel van de computers en electronica, of wat daar voor moest doorgaan tussen al de oxidatie en verwering heen.
Al dat overbleef van wie de bouwers waren was een groot embleem geëtst in een metalen muur met een pre Terran inscriptie “ROGUE STAR”.

Dit was het einde van het pad met kruimels. Er waren geen aanwijzingen meer over, geen ruimtestenen omgedraaid. Waar dan ook dat Rogue Star vandaan kwamen, ze lieten niks meer na dan dit embleem en deze naam.
Dus daar waren ze dan, rogues aan het eind van een pad. Ze hebben wetten en overheden uitgedaagd, piraten en moordenaars weerstaan en vele bruggen/jumppoints verbrand achter hen. Maar ze hebben ook nieuwe banden gesmeed op hun zoektocht. Aldus werden ze zelf bekend als de Rogue Stars door eenieder die hen en hun zoektocht leerde kennen, goed of kwaadschiks. Men weet dat ze zich daarbuiten in het ruimtespansel bevinden zoekend naar waarheid.
De Rogue Star keken toen naar nieuwe waarheden, nieuwe zoektochten. Ze keken naar de UEE. Naar de Xi’an, de Banu, de Tevarin en zelfs de Vanduul. En besloten om gewoon hun eigen paden te blijven bewandelen en te blijven zoeken naar alles wat het waard was om te zoeken. Net zoals alle andere “rogues” in de geschiedenis gedaan hadden. Zoals Senator Kieren https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/12706-2638-A-Call-For-Sovereignty die geloofde in een nieuw leiderschap en uithaalde naar de grote macht. Zonder de consequenties te overzien die dit tot gevolg had voor hem, zijn familie en vele gelijkgezinden.

Wie is Rogue Star?

Sinds meer en meer leden de rangen van Rogue Star aangevuld hebben word het moeilijk te omschrijven wat iemand dan een Rogue Star maakt. Zeker gezien net een rogue zijn het net zo moeilijk maakt hen te voorspellen of beschrijven. Het voorname is dat welk pad dan ook waarop een Rogue Star zich gezet heeft je beter kan meerijden of opzij gaan voor hun meeslepende kielzog.
De onzekere koers van een Rogue Star volgen is een spannende belevenis. Het kan gaan van verkenning van nieuwe werelden, zoals het pad was van de oprichters van de nieuwe Rogue Star, tot het munt slaan van zulke kennis. In beide gevallen blijft het een zoektocht naar de ongelimiteerde grenzen.

Alzo zijn Rogue Stars vele mensen. Verkenners of handelaren, maar ook vechters wanneer de nood roept. Bescherming verlenend aan andere Rogues op hun pad, of ravages aanrichtend op hun eigen tocht. Waar deze dan ook mag voeren. Zonder omzien naar gevestigde ordes.
Want dat is wat Rogue Stars zijn, grenzeloos en onvoorspelbaar.

—————————————————————————————————

ENGLISH TRANSLATION:

What is a Rogue Star?

In science we do know some stars which we could describe as rogues. A rogue is by nature someone or something that goes against standing expectations but may cause harm in the process. This doesn’t necessarily mean intended harm. As such we perceive stars drifting through our galaxy on a course which will eventually take them out of our milky way galaxy and into the vastness of intergalactic space. But while still among us these individual stars can be true catalysators. Stirring up regions of space where dormant nebulae suddenly start interacting and star formation processes may arise. Rogue Stars soaring through interstellar space forming lightyear long wakes of glowing ionized matterclouds. Likewise other thriving star systems meet their certain doom when encountering these same Rogue Stars. Then they are know as Cataclysms, as World Enders.

Many have tried defining Rogue Stars as either catalysators or cataclysms, but the thruth is, as always in life, much more complicated. However it be, these rogues do have an interesting path, the more since the discovery of that path is part of discovering what a rogue is. Though having a rogue path in life does not mean you have to be traveling the entire time. Some stars’ rogue nature is defined by their unexpected behavior within their natural lifecycle. Radiating energy higher then anticipated based on known physics, eating their binary partner where they shouldn’t yet be able, or dimming in grandeur for no apparent reason.
All these things have only one thing truly in common.
The epitome of unexpectedness, without regards for consequences beyond their path. No one can truly predict the impact of a rogue.

All these reasons might be why people always feel doubts when confronted with a rogue element.
For who wants to cross the path of a speeding star?

What is Rogue Star?

Not much is known about who or what the original Rogue Star were. All that truly remains are age-old artefacts of an era of spaceflight long ago. Although stellar cartography can identify several hypervelocity stars which have passed this sector of space during the last millennia, we cannot know for sure if any organsiation or civilization has colonized or flourished there.

The tale picks up when a ragtag group of explorers stumbled upon an ancient crash site in the Stanton system. Within the eroding remains of the ship they dug out everything resembling computer cores. Contrary to the expectation some information was recovered. Mainly internal navigation logs and system commands however. Since no designation of the ship could be discerned, nor anything said about what the original design of the sandy piece of rubble, the crew took to the stars to retrace the past of the mysterious starship.

The search lasted a long time, collecting more artefacts and bits of data. Still nothing conclusive could be found about whoever crashed that ship. The search started to take the explorers to places they weren’t allowed to go. Since the UEE has repaired diplomacy with the Xi’an and the Tevarin populations certain accords were met. This stifled the search for clues since some of the navigational data pointed to those forbidden places. It is here that they left behind being explorers and already became something else.
They chose not to give up on this search. This was not just some mere lost colony vessel like the [Artemis][https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/12680-2232-The-First-Push] according to them. In defiance of law, under the guise of freelancers, they continued on their trek.

After a journey to fringe systems and desolate stars they finally arrived at a small and unremarkable moon of a system of no particular interest. No rich resources to speak of nor good jump locations. It was no wonder none of the races had giving this little system much thought and so did not discover the ruins that remained on a small moon of a dwarf planet. After an arduous excavation they gained entrance to what seemed like a remote outpost of sorts. After some time however it became clear that nothing was salvageable from the data cores.
All that remained of the builders was an emblem etched in a metallic wall and a pre-Terran inscription “ROGUE STAR

This was the end of the rabbit hole so far. No more clues were left, no more spacestones unturned. Wherever the Rogue Star came from, they have left no more signs of their presence then this emblem and this name.
So now there they were, rogue explorers the lot. They stood in defiance of orders and burned a lot of bridges/jumppoints. But they also made new ones on their path. So they came known as the Rogue Stars themselves by any who came to know their plight. Still searching for that one thruth they also looked for it in other matters. They looked at their UEE. At the Xi’an, the Banu, the Tavarin and even the Vanduul. And decided to just keep steering their own path and searching for whatever they deem searchable. Just like other “rogues” in history have done. Like Senator [Kieren][https://robertsspaceindustries.com/comm-link/spectrum-dispatch/12706-2638-A-Call-For-Sovereignty] who believed in something and just struck out at it. Not foreseeing his own fate and that of his family and likeminded friends and colleagues.

Who is Rogue Star?

Since more and more members have joined the ranks of Rogue Star, defining what makes a person one can be tricky. Specially because being a rogue makes it that harder to predict or describe them. The point is that whatever path a Rogue Star has set themselves on you best either ride along or steer clear of the soaring wake.
Riding the wake of a Rogue Star is an exiting life. It can range from discovery throught the galaxy, as is the primary focus of the founding explorers, as wel as making a good coin out of it. But in both those cases it remains a search for the endless boundaries.

Thus Rogue stars can be many people. They could be explorers or traders, but also fighters when need be. Lending protection to other rogues on their own paths, or wreaking havoc on their own quest. Wherever this may take them. They do not care for constituted order.
For that is who Rogue Stars are, limitless and unpredictable!

Manifesto

Rogue Star werd in 2947-05-14 opgericht om actieve en minder actieve Star Citizen spelers bijeen te brengen in het multiplayer Star Citizen Universe. Lange termijn doel is om na go-live een team spelers te hebben die elkaar reeds een beetje kennen en alvast samen gespeeld hebben. Iedereen die op een min-of-meer gecoördineerde manier Star Citizen wil spelen, op een manier die aanleunt bij onze “speelstijl”, is bij ons dus welkom om met ons mee te doen!

Het spel bevindt zich nog maar in alpha fase en bovendien zijn we geen bureaucraten, dus is het niet de bedoeling om teveel regels en structuren vast te leggen. Maar toch zijn er aan aantal afspraken die we vooraf duidelijk willen stellen, zodat het voor potentiële leden makkelijker is om te bepalen of er een match in speelstijlen kan zijn. Deze zijn vastgelegd in ons charter:

● Rogue Star profileert zich als Nederlandstalige organisatie.
● Taal gebruiken we om te communiceren, om teamwerk te faciliteren. Je hoeft absoluut geen spraakwaterval te zijn, maar kom dus op voicecomms als je Star Citizen speelt.
● We helpen elkaar met raad en daad in PvE en PvP. Het vergaren van inkomen en rijkdom ligt aan de basis van dit spel. Teamwerk dus, voor plezier- en winstmaximalisatie!
● We staan open voor alle aspecten van het spel – alle professies, behalve piraterij.
● Maturiteit:
o Respect voor andere spelers en organisaties.
o Relativeringsvermogen, geen drama queens.
o We doen niet aan scamming of EULA schendingen zoals aimbotting etc.
o Geen racisme en seksisme.
o 18+ (uitzonderingen toegelaten).
● Ook voor casual Star Citizens. We waarschuwen je wel dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt. Maar zeker geen verplichte log-on momenten / “alarm clock ops”.
● Inspraak: feedback wordt gewaardeerd.

Wij zijn dus Nederlandstalig maar sluiten samenwerkingsverbanden en alliance met anderstalige orgs zeker niet uit. Meertaligheid is dus een troef doch geen must.

Organisatie
RSI/CIG/Star Citizen verplicht organisaties een rangenstructuur te hebben. RS heeft die dus ook. We proberen dit simpel te houden. Een rang is voor ons geen privilege maar een indicatie dat je initiatief wil nemen en mee de org wil ondersteunen.

Charter